Ehmer Pramming Advokater

KlientoplysningerEhmer Pramming driver forretning som et interessentskab fra adressen Thoravej 11, 2400 København NV.


Vores CVR-nr. er 37101494.


Ehmer Pramming har klientkonto i Danske Bank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


Advokaterne hos Ehmer Pramming er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Ehmer Pramming er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Ehmer Pramming uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.


Ehmer Pramming anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.


Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.


Du kan læse om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside.


Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang ved tvist om salær mv.